Monday, January 9, 2017

月满西楼

Tong Li(童丽)

月满西楼

Chinese

红藕香残玉簟秋
轻解罗裳 独上兰舟
云中谁寄锦书来
雁字回时 月满西楼
花自飘零水自流
一种相思 两处闲愁
此情无计可消除
才下眉头 却上心头
却上心头
红藕香残玉簟秋
轻解罗裳 独上兰舟
云中谁寄锦书来
雁字回时 月满西楼
花自飘零水自流
一种相思 两处闲愁
此情无计可消除
才下眉头 却上心头
却上心头
花自飘零水自流
一种相思 两处闲愁
此情无计可消除
才下眉头 却上心头
却上心头

Pinyin

Hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū
qīng jiě luō shang dú shàng lán zhōu
yún zhōng shuí jì jǐn shū lái
yàn zì huí shí yuè mǎn xi lóu
huā zì piāolíng shuǐ zìliú
yī zhǒng xiāngsī liǎng chù xián chóu
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
cái xià méitóu què shàng xīntóu
què shàng xīntóu
hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū
qīng jiě luō shang dú shàng lán zhōu
yún zhōng shuí jì jǐn shū lái
yàn zì huí shí yuè mǎn xi lóu
huā zì piāolíng shuǐ zìliú
yī zhǒng xiāngsī liǎng chù xián chóu
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
cái xià méitóu què shàng xīntóu
què shàng xīntóu
huā zì piāolíng shuǐ zìliú
yī zhǒng xiāngsī liǎng chù xián chóu
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
cái xià méitóu què shàng xīntóu
què shàng xīntóu

source: http://cjklyrics.com/tong-li-lyrics-5873680a3584d.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law