Saturday, January 14, 2017

晴雯歌

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng) OST

晴雯歌

Chinese

霁月难逢 彩云易散
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨

寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念

霁月难逢 彩云易散
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
空... 牵...念...

Pinyin

Jì yuè nán féng cǎiyún yì sàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn

shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn

jì yuè nán féng cǎiyún yì sàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiān niàn
kōng... Qiān... Niàn...

source: http://cjklyrics.com/lyrics-587a3a63537a7.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law