Wednesday, November 16, 2016

Vivian (原子霏) - 芈月传

The Legend of MiYue OST

Vivian (原子霏) - 芈月传

Chinese

痴心苦 多情怨 無情又虛度
有誰真心與我同路
晚薰風 曉薄霧
凡塵露珠逝無踪
舊夢飄蕩在風中
去匆匆
既無緣 再相逢時已陌路
不回頭 昨日種種 覆水難收
痴心苦 多情苦
無情卻光陰虛度
且盡歡 明日事 明日愁
香半爐 紗半卷 心半空
痴心苦 多情怨 無情又虛度
有誰真心與我同路
晚薰風 曉薄霧
凡塵露珠逝無踪
舊夢飄蕩在風中
去匆匆
既無緣 再相逢時已陌路
不回頭 昨日種種 覆水難收
痴心苦 多情苦
無情卻光陰虛度
且盡歡 明日事 明日愁
香半爐 紗半卷 心半空
既無緣 再相逢時已陌路
不回頭 昨日種種 覆水難收
痴心苦 多情苦
無情卻光陰虛度
且盡歡 明日事 明日愁
香半爐 紗半卷 心半空
香半爐 紗半卷 心半空

Pinyin

Chīxīn kǔ duōqíng yuàn wúqíng yòu xūdù
yǒu shuí zhēnxīn yǔ wǒ tóng lù
wǎn xūn fēng xiǎo bó wù
fánchén lùzhū shì wú zōng
jiùmèng piāodàng zài fēng zhōng
qù cōngcōng
jì wúyuán zài xiāngféng shí yǐ mòlù
bù huítóu zuórì zhǒngzhǒng fùshuǐnánshōu
chīxīn kǔ duōqíng kǔ
wúqíng què guāngyīn xūdù
qiě jìn huān míngrì shì míngrì chóu
xiāng bàn lú shā bàn juǎn xīn bànkōng
chīxīn kǔ duōqíng yuàn wúqíng yòu xūdù
yǒu shuí zhēnxīn yǔ wǒ tóng lù
wǎn xūn fēng xiǎo bó wù
fánchén lùzhū shì wú zōng
jiùmèng piāodàng zài fēng zhōng
qù cōngcōng
jì wúyuán zài xiāngféng shí yǐ mòlù
bù huítóu zuórì zhǒngzhǒng fùshuǐnánshōu
chīxīn kǔ duōqíng kǔ
wúqíng què guāngyīn xūdù
qiě jìn huān míngrì shì míngrì chóu
xiāng bàn lú shā bàn juǎn xīn bànkōng
jì wúyuán zài xiāngféng shí yǐ mòlù
bù huítóu zuórì zhǒngzhǒng fùshuǐnánshōu
chīxīn kǔ duōqíng kǔ
wúqíng què guāngyīn xūdù
qiě jìn huān míngrì shì míngrì chóu
xiāng bàn lú shā bàn juǎn xīn bànkōng
xiāng bàn lú shā bàn juǎn xīn bànkōng

source: http://cjklyrics.com/vivian-lyrics.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law