Saturday, November 19, 2016

夢望斷

Winky 诗

夢望斷

Chinese / Pinyin

喧嚣人世无宁休
xuān xiāo rén shì wú níng xiū
几许尘缘几许愁
jǐ xǔ chén yuán jǐ xǔ chóu
花落余残空悲切
huā luò yú cán kōng bēi qiē
万般流水到寒秋
wàn bān liú shuǐ dào hán qiū
长亭忆君重折柳
zhǎng tíng yì jūn zhòng shé liǔ
夜不眠兮人消瘦
yè bú mián xī rén xiāo shòu
山有木兮生红豆
shān yǒu mù xī shēng hóng dòu
相思入坛酿醇酒
xiàng sī rù tán niàng chún jiǔ
光 斑驳了流年
guāng bān bó le liú nián
漏断疏影弥留 云出岫
lòu duàn shū yǐng mí liú yún chū xiù
眉深锁 一池碧波皱
méi shēn suǒ yī chí bì bō zhòu
人生如梦难守 怎长久
rén shēng rú mèng nán shǒu zěn zhǎng jiǔ
落日斜阳影啊 长风盈满袖
luò rì xié yáng yǐng ā zhǎng fēng yíng mǎn xiù
情网何咎 谁知心忧
qíng wǎng hé jiù shuí zhī xīn yōu
重回首 小楼谁独倚啊
zhòng huí shǒu xiǎo lóu shuí dú yǐ ā
凭栏惹相思
píng lán rě xiàng sī
酒醒梦迟 谁记风流
jiǔ xǐng mèng chí shuí jì fēng liú

长亭忆君重折柳
zhǎng tíng yì jūn zhòng shé liǔ
夜不眠兮人消瘦
yè bú mián xī rén xiāo shòu
山有木兮生红豆
shān yǒu mù xī shēng hóng dòu
相思入坛酿醇酒
xiàng sī rù tán niàng chún jiǔ
光 斑驳了流年
guāng bān bó le liú nián
漏断疏影弥留 云出岫
lòu duàn shū yǐng mí liú yún chū xiù
眉深锁 一池碧波愁
méi shēn suǒ yī chí bì bō chóu
人生如梦难守 怎长久
rén shēng rú mèng nán shǒu zěn zhǎng jiǔ
落日斜阳影啊 长风盈满袖
luò rì xié yáng yǐng ā zhǎng fēng yíng mǎn xiù
情网何咎 谁知心忧
qíng wǎng hé jiù shuí zhī xīn yōu
重回首 小楼谁独倚啊
zhòng huí shǒu xiǎo lóu shuí dú yǐ ā
凭栏惹相思
píng lán rě xiàng sī
酒醒梦迟 谁记风流
jiǔ xǐng mèng chí shuí jì fēng liú
谁曾看落日斜阳影啊
shuí céng kàn luò rì xié yáng yǐng ā
长风盈满袖
zhǎng fēng yíng mǎn xiù
情网何咎 谁知心忧
qíng wǎng hé jiù shuí zhī xīn yōu
重回首 小楼谁独倚啊
zhòng huí shǒu xiǎo lóu shuí dú yǐ ā
凭栏惹相思
píng lán rě xiàng sī
酒醒梦迟 谁记风流
jiǔ xǐng mèng chí shuí jì fēng liú

ā
重回首 小楼谁独倚啊
zhòng huí shǒu xiǎo lóu shuí dú yǐ ā
凭栏惹相思
píng lán rě xiàng sī
酒醒梦迟 谁记风流
jiǔ xǐng mèng chí shuí jì fēng liú

source: http://cjklyrics.com/winky-lyrics.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law