Friday, October 7, 2016

熊梓淇-月光訣

Men with Sword (Webdrama) OST

熊梓淇-月光訣

Chinese

一夜細雨綿延
清冷的月光灑向你的頹影曳曳
你送別的繪卷
連夜折的紙鳶
還等在空寂窗前
城外的殘垣邊 馬蹄奔馳
烽火無心停歇 披上盔甲
一縷牽掛風沙埋百卷思念
亂世風雪
拂袖一劍轉身紅塵為天
月光訣 潑墨的紙硯全是你的臉
跨千年 明月如玦生生系在腰間
半生緣 被遺忘的瞬間心淌著血
葉底蟬 墮水鳶 世運遷
葉底蟬 墮水鳶 送流年
城外的殘垣邊 馬蹄奔馳
烽火無心停歇 披上盔甲
一縷牽掛風沙埋百卷思念
亂世英雄
劍簫紅顏轉身成敗為天
月光訣 潑墨的紙硯全是你的臉
跨千年 明月如玦生生系在腰間
半生緣 被遺忘的瞬間心淌著血
葉底蟬 墮水鳶 送流年
絕望間 是你聲聲眷戀喚醒的魂
那一天 只影靜聽流泉
月光訣 潑墨的紙硯全是你的臉
跨千年 明月如玦生生系在腰間
月光訣 潑墨的紙硯全是你的臉
跨千年 明月如玦生生系在腰間
半生緣 被遺忘的瞬間心淌著血
葉底蟬 墮水鳶 平蕪岸
葉底蟬 墮水鳶 百煉堅

Pinyin

Yīyè xì yǔ miányán
qīnglěng de yuèguāng sǎ xiàng nǐ de tuí yǐng yè yè
nǐ sòngbié de huì juǎn
liányè zhé de zhǐyuān
hái děng zài kōngjì chuāng qián
chéng wài de cán yuán biān mǎtí bēnchí
fēnghuǒ wúxīn tíngxiē pī shàng kuījiǎ
yīlǚ qiānguà fēngshā mái bǎi juǎn sīniàn
luànshì fēngxuě
fúxiù yī jiàn zhuǎnshēn hóngchén wéi tiān
yuèguāng jué pōmò de zhǐ yàn quán shì nǐ de liǎn
kuà qiānnián míngyuè rú jué shēngshēng xì zài yāo jiān
bànshēng yuán bèi yíwàng de shùnjiān xīn tǎngzhe xuè
yè dǐ chán duò shuǐ yuān shì yùn qiān
yè dǐ chán duò shuǐ yuān sòng liúnián
chéng wài de cán yuán biān mǎtí bēnchí
fēnghuǒ wúxīn tíngxiē pī shàng kuījiǎ
yīlǚ qiānguà fēngshā mái bǎi juǎn sīniàn
luànshì yīngxióng
jiàn xiāo hóngyán zhuǎnshēn chéngbài wéi tiān
yuèguāng jué pōmò de zhǐ yàn quán shì nǐ de liǎn
kuà qiānnián míngyuè rú jué shēngshēng xì zài yāo jiān
bànshēng yuán bèi yíwàng de shùnjiān xīn tǎngzhe xuè
yè dǐ chán duò shuǐ yuān sòng liúnián
juéwàng jiān shì nǐ shēngshēng juànliàn huànxǐng de hún
nà yītiān zhī yǐng jìng tīng liú quán
yuèguāng jué pōmò de zhǐ yàn quán shì nǐ de liǎn
kuà qiānnián míngyuè rú jué shēngshēng xì zài yāo jiān
yuèguāng jué pōmò de zhǐ yàn quán shì nǐ de liǎn
kuà qiānnián míngyuè rú jué shēng shēng xì zài yāo jiān
bànshēng yuán bèi yíwàng de shùnjiān xīn tǎngzhe xuè
yè dǐ chán duò shuǐ yuān píng wú àn
yè dǐ chán duò shuǐ yuān bǎi liàn jiān

source: http://cjklyrics.com/men-with-sword-webdrama-lyrics.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law