Thursday, March 19, 2015

小時候

南拳媽媽 (Nan Quan Mama)

小時候

作詞:巨砲
作曲:巨砲
巨砲:
小時後常常望著窗外的天空
幻想長大以後 能實現從前做過的美夢
長大後發現世界真的不同
不知該要往哪走 還是停在原地一動也不動
蓋瑞:
我無力在逃脫 眼看著時間溜走
想回到小時後
巨砲:
I wanna stay. Or stay away
I wanna stay. Oh 最真最美麗的童年
我stay. I wanna stay
Or stay away , ow....
彈+豪:
聽你說 你講 為什麼大漢之後 世界便攏變得不同
完全攏變得不同
是不是聽到小時後的那條歌
我的目屎 就會直直流不離 擦不離
巨砲:
小時後常常望著窗外的天空
幻想長大以後 能實現從前做過的美夢
長大後發現世界真的不同
不知該要往哪走 還是停在原地一動也不動
蓋瑞:
我無力在逃脫 眼看著時間溜走
想回到小時後
杰倫:
I wanna stay. Or stay away
I wanna stay. Oh 最真最美麗的童年
我stay.Or stay away
I wanna stay, ow....
I wanna stay. Or stay away
聽你說 你講 為什麼大漢之後 世界便攏變得不同
完全攏變得不同
I wanna stay. Oh 最真最美麗的童年
是不是聽到小時後的那條歌
我的目屎 就會直直流不離 擦不離
我stay.Or stay away
繼續唱 唱到阮完全攏無聲
才會瞭解阮要對叨飛 對叨位走
I wanna stay, ow....
是不是大漢之後 大漢之後 大漢之後
阮才知道 咱的辛苦 攏有價值

source: http://cjklyrics.com/nan-quan-mama-470694.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law